Biz hakda

“Oguz ýol” Hojalyk jemgyýeti – türkmen gurluşyk kärhanasy bolup, 1992-nji ýylda esaslandy. “Oguz ýol” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agzasy bolup durýar.

Hojalyk jemgyýeti gurluşyk taslama işlerini, şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny, medeni-ylmy gurama jaýlaryny, çagalar baglaryny, sagaldyş merkezlerini gurmagy we ýollary gurmak boýunça işleri alyp barýar.

    Asyl maksadymyz – işlerimizi ýokary hilli, gysga wagtda, tygşytly we ylmyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly amala aşyrmak hem-de gelejekki nesillerimize uzak wagtlap hyzmat etjek gözel binalary galdyrmak.

Tebigaty we daşky gurşawy goramak

Öz zähmetimizi mukaddes hasaplamak we öz hünärimizi hormatlamak

Ýokary öndürijilik

1992-nji ýyldan bäri

Taslamalaryň sany

Işgärlerimiziň sany

"Oguz Ýol" HJ © 2020.